โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ถูกออกแบบตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจ

บริษัทใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของธุรกิจหลักเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า

บริการเชื่อมต่อเครื่องมือทางการเงิน

กราฟเทคนิควิเคราะห์

ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน

สแกนหุ้นตามเงื่อนไข

ระบบจัดการเอกสาร

Drupal, WordPress

ระบบวารสารแบบเปิด

SharePoint, Oracle ECM