นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน

ปรับปรุงเมื่อ 8 ธันวาคม 2565

บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด (“ไทยเควสท์” หรือ “บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อต้านการคอร์รัปชั่นและติดสินบน การกระทำหรือการพยายามกระทำการดังกล่าว เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับหรือยอมให้เกิดขึ้นได้ในการดำเนินธุรกิจของไทยเควสท์

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนฉบับนี้ (“นโยบาย”) มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ และกิจการในเครือทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและพนักงานทุกคน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯทั้งหมด ในการนำไปใช้กับตัวแทน ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า ลูกค้า และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ ตามความเหมาะสม

กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องรับรู้ถึงนโยบายนี้ ทั้งส่วนที่ต้องปฏิบัติตาม และผลของการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม และจะต้องเปิดเผยนโยบายนี้ต่อตัวแทน ผู้ร่วมธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้า ลูกค้า และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อห้ามในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำในรูปแบบใด ๆ ที่เป็น การเสนอ การให้สัญญา การมอบให้ การยอมรับการเรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการปฏิบัติใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ(“สินบน”)
ทั้งนี้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาจรวมถึงเงินสด ของขวัญ บัตรของขวัญ ส่วนลด การเลี้ยงรับรอง การบริการต้อนรับ ค่าผ่อนผัน การฝึกอบรม การท่องเที่ยว บริการ หรือสิ่งอื่นใดที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน ที่อาจให้โดยตรง หรือผ่านบุคคลอื่นหรือเพื่อบุคคลอื่น

(2) การเรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

(3) การเสนอ ให้คำมั่นสัญญา หรือให้สินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์การ หน่วยงานเอกชน บุคคล ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนามหรือเพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

(4) การใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมถึงการติดสินบน การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยักยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทำอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (“คอร์รัปชั่น”)

นโยบายฉบับนี้ถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบน โดยมาตรฐานที่สูงขึ้นอาจจะถูกนำมาใช้ กรณีมีข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับการทำธุรกิจบางประเภทและอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการและพนักงานจะต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณามิให้เกิดการกระทำซึ่งเข้าข่ายการคอร์รัปชั่นและสินบน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำดังนี้

– การช่วยเหลือทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้

– การบริจาคเพื่อการกุศลที่ไม่โปร่งใส ไม่มีการระบุชื่อผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียน มีวัตถุประสงค์ของการบริจาคไม่ชัดเจน

– การให้เงินสนับสนุนที่ไม่โปร่งใส ไม่มีหลักฐานการให้เงินอย่างถูกต้อง หรือทำขึ้นเพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชั่นและสินบน

– การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก ที่อาจนำไปสู่การคอร์รัปชั่น

– การให้หรือรับ ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือการเลี้ยงรับรอง ที่ไม่สอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ มีข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนเพื่อหวังผลไปสู่การคอร์รัปชั่น

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะโดยกรรมการหรือพนักงานคนใด จะมีการตรวจสอบตามกระบวนการทางวินัยของบริษัทฯ และอาจมีการตักเตือน ลงโทษหรือเลิกจ้าง นอกจากนั้นยังอาจมีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติโดยเจตนา