คำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงเมื่อ 20 กันยายน 2564

บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด (“ไทยเควสท์” หรือ “บริษัทฯ” ) ทราบดีว่า ลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคาดหวังว่าไทยเควสท์จะดูแลข้อมูลของพวกท่านได้อย่างถูกต้อง มีการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบและมิให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ต่อข้อมูล มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการถูกโจรกรรม และการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ดังนั้น ไทยเควสท์จึงได้จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการให้พนักงานของไทยเควสท์ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัด

คำว่า “บริการ” ในที่นี้หมายรวมถึง เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์อื่นๆ โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ไทยเควสท์เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ช่องยูทูปชาแนล (YouTube) “ThaiQuest”, ไลน์ออฟฟิเชียล (LINE Official Account) “@ThaiQuest”, ทวิตเตอร์ (Twitter) “ThaiQuest”, เพจเฟสบุ๊ค (Facebook) “ThaiQuest” และ “ThaiQuest LIVE”, เทเลแกรม (Telegram) “ThaiQuest (Official)” ข้อมูลข่าวสารบนบริการ “แอสเพน”, ข้อมูลข่าวสารบนบริการ “ทีคิวโปรเฟสชันแนล” และแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือบริการที่ไทยเควสท์เป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือบริการที่ไทยเควสท์เป็นผู้ให้บริการ

คำแถลงนี้มีขึ้นเพื่อให้ท่านทราบถึงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้งาน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายการใช้คุกกี้ส์ (cookies) อีกด้วย เมื่อท่านเข้าใช้บริการถือว่าท่านยอมรับแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำแถลงนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำแถลง กรุณาอย่าให้รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับไทยเควสท์ผ่านทางบริการนี้

บริการนี้มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วๆ ไปเท่านั้น แม้ไทยเควสท์จะได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลในบริการนี้ อย่างไรก็ตาม ไทยเควสท์ไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด หรือไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการละเลยใดๆ นอกจากนี้ ท่านไม่สามารถคัดลอกหรือนำข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏบนบริการไปเผยแพร่ต่อ หากไม่ได้รับอนุญาตจากไทยเควสท์ก่อน

ไทยเควสท์ตระหนักถึงความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม การเก็บ การดำเนินการ หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งการให้ข้อมูลของท่านเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่ไทยเควสท์ตามที่ได้มีการขอข้อมูลของท่าน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อจำกัดกับไทยเควสท์ ในการให้บริการแก่ท่านได้ ไทยเควสท์จะไม่เก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ว่าเป็นท่านบนบริการนี้ จนกว่าท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการสมัครงาน

บริการนี้ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของไทยเควสท์ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจกฎหมายของประเทศที่มีข้อจำกัดในการรับข้อมูลที่เผยแพร่โดยไทยเควสท์ และไทยเควสท์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ในข้อนี้  หากท่านมีข้อจำกัดในเรื่องดังกล่าว โปรดศึกษาข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ไทยเควสท์จะรวบรวมและเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้ามาใช้บริการ หรือให้รายละเอียดแก่ไทยเควสท์ตามช่องทางต่างๆ ไทยเควสท์อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับท่านโดยชอบตามกฎหมาย จากบริษัทในเครือพันธมิตรธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆ (devices) ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการของไทยเควสท์

เมื่อท่านติดต่อมายังบริษัทฯ ไทยเควสท์อาจทำการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย ภาพหน้าจอการสนทนา รวมถึงการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียงการสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของไทยเควสท์

หากท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ ไม่ว่าจะผ่านเว็บไซต์หรือ แอปพลิเคชัน (application) ที่ไทยเควสท์ จัดทำขึ้น หรือผ่านผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ไทยเควสท์อาจเข้าถึง และเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน  จากผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบาย และข้อกำหนดของผู้ให้บริการเหล่านั้น เมื่อท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไทยเควสท์อาจเข้าถึงและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ให้แสดงในข้อมูลส่วนตัวของท่าน (Profile) บนสื่อสังคมออนไลน์ หรือบัญชีผู้ใช้ (account) ของท่าน รวมถึง ชื่อนามสกุล เพศ วันเกิด อีเมล ที่อยู่ สถานที่ตั้ง (location) ของท่าน เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้อาจถูกจำกัด หรือถูกบล็อกซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านกับผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง

การนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้งาน

ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการ จัดการ และช่วยเหลือ ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านที่ได้แจ้งกับไทยเควสท์ตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งท่านได้นำส่งให้ไทยเควสท์ เป็นครั้งคราว
 • เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่าน รวมถึงการส่งข้อมูลติดต่อทั่วไปเกี่ยวกับบัญชี (account) ของท่านที่มีกับไทยเควสท์ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในอนาคต
 • เพื่อกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงส่งเอกสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ การให้คำแนะนำ ความช่วยเหลือและการจัดอบรม
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อผูกพันที่ให้กับภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
 • เพื่อปรับเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของไทยเควสท์ ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอโฆษณาที่น่าสนใจบนเว็บไซต์ หรือผ่านช่องทางอื่นๆ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล และ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

การที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ไทยเควสท์ แสดงว่าท่านยอมรับว่า ไทยเควสท์อาจจะเก็บข้อมูลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จัดเก็บภายใต้ข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกฎหมาย ไทยเควสท์มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการดังกล่าวรวมไปถึง การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ การเฝ้าระวัง และติดตามภัยคุกคาม เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผย ลบหรือทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้ข้อมูลที่ผิดวัตถุประสงค์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บเป็นความลับภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก หรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งไทยเควสท์จะเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทน ของไทยเควสท์ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของไทยเควสท์
 • ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ที่ตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกไทยเควสท์) ที่ให้บริการดำเนินงาน จัดทำข้อมูล โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การเก็บหนี้ การให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) การบริการส่งเอกสารและจ้างพิมพ์งานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในธุรกิจของไทยเควสท์ และการให้บริการของไทยเควสท์แก่ท่าน
 • หน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลใดก็ตามที่ไทยเควสท์ต้องเปิดเผยข้อมูล (ก) ภายใต้กฎหมาย และ/หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท ไทยเควสท์ หรือ (ข) ตามข้อตกลงระหว่างกลุ่มบริษัท ไทยเควสท์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือบุคคลอื่นใด

ในกรณีที่ไทยเควสท์ซื้อ หรือขายธุรกิจ ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ได้ ซึ่งอาจมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อ หรือการขาย หรือ การเสนอซื้อหรือเสนอขาย ในกรณีที่ไทยเควสท์ซื้อธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ตามคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เท่าที่จะสามารถปฏิบัติและได้รับอนุญาตให้ทำได้

ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ไทยเควสท์อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ตามที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งที่อาจอยู่ในประเทศไทยหรือนอกเขตประเทศไทย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกส่ง จัดเก็บ และดำเนินการในประเทศไทย หรือในประเทศอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท ไทยเควสท์ ตั้งอยู่ หรือในประเทศที่ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตั้งอยู่ หรือจากผู้รับจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกให้บริการอยู่ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ไทยเควสท์ หรือใช้บริการของไทยเควสท์ หรือเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของไทยเควสท์ แสดงว่าท่านยินยอมให้ไทยเควสท์ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกเขตอำนาจกฏหมายของท่านแก่บริษัทในเครือของไทยเควสท์ หรือบุคคลภายนอกที่เราจะส่งข้อมูลให้ตามที่กล่าวข้างต้น

สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ในการ

 • ตรวจสอบว่าไทยเควสท์เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอดูข้อมูลเหล่านั้น
 • ขอให้ไทยเควสท์แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบันให้ถูกต้อง
 • ขอให้ไทยเควสท์ ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • ขอให้ถอนความยินยอมที่เคยได้ให้ไว้แก่ไทยเควสท์ และ
 • สอบถามเกี่ยวกับนโยบายของไทยเควสท์และข้อปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถใช้สิทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้น และหรือแจ้งความประสงค์อื่นใดที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยติดต่อไปที่หน่วยงานบริการลูกค้า โทรศัพท์ 02-651-4747

ไทยเควสท์มีสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นสำหรับการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านขอ

ในกรณีที่ท่านได้ขอให้ไทยเควสท์ ลบ ทำลาย ระงับการใช้ชั่วคราว แปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือถอนความยินยอม อาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดกับไทยเควสท์ในการให้บริการแก่ท่านได้

การใช้คุกกี้ส์

คุกกี้ส์ คือ ตัวระบุพิเศษที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆ (device) โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถอ่านได้ในภายหลังโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ออกคุกกี้ส์ให้ท่าน ไทยเควสท์อาจจะใช้คุกกี้ส์บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไทยเควสท์ใช้อยู่ ข้อมูลที่รวบรวมไว้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เลขหมายประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ และโดเมนเนม ซอฟต์แวร์ในการเข้าดูเว็บ ชนิดและองค์ประกอบของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าภาษา ที่ตั้ง ระบบปฏิบัติการ เว็บไซต์ที่อ้างถึง หน้าเว็บไซต์และเนื้อหาที่เคยเยี่ยมชม และช่วงเวลาที่เข้าเยี่ยมชม ) จะถูกใช้รวบรวมเป็นสถิติว่าผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอย่างไรและการคลิกเว็บไซต์จะช่วยให้ไทยเควสท์เข้าใจว่าจะสามารถปรับปรุงการใช้งานของท่านได้อย่างไร ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บและจะไม่มีการเปิดเผย และจะไม่มีใครทราบได้ว่าท่านได้เข้าชม เว้นแต่ท่านได้เข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก โดยไทยเควสท์จะใช้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และทำให้ตรงจุดประสงค์ที่สุดเท่านั้น นอกจากนั้น คุกกี้ส์ยังช่วยให้เว็บไซต์ของไทยเควสท์จำท่านได้ ตลอดจนถึงสิ่งที่ท่านชอบเข้าดู และช่วยให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ตรงตามความต้องการ

เว็บ เบราว์เซอร์ ส่วนใหญ่ ถูกสร้างขึ้นให้สามารถรองรับคุกกี้ส์ หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ส์ ท่านสามารถปิดฟังก์ชั่นดังกล่าวที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ อย่างไรก็ตาม การทำลักษณะนี้ ท่านอาจจะไม่สามารถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของไทยเควสท์ได้ครบถ้วน และโครงสร้างบางส่วนอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก

หากส่วนหนึ่งส่วนใดในบริการนี้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น  เว็บไซต์อื่นอาจมีคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน ขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเว็บไซต์เหล่านั้นเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เพื่อให้ท่านได้เข้าใจถึงนโยบายในการจัดเก็บ การใช้งาน การส่งต่อ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์นั้นๆ

การแก้ไขคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ไทยเควสท์ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือ ปรับปรุงแนวทางการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สำหรับการแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของไทยเควสท์ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากการโพสต์บนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวใดๆ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของไทยเควสท์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อไทยเควสท์ได้ตามรายละเอียดข้างต้น