ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ทีคิว โปรเพสชั่นแนล

ข้อมูลสำคัญ: โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานบริการ ทีคิว โปรเพสชั่นแนล (“ข้อตกลงฯ”) อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะดาวน์โหลด คัดลอก ติดตั้ง หรือใช้งาน บริการ ทีคิว โปรเพสชั่นแนล ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมซอฟต์แวร์ และข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลหลายราย ซึ่งถูกเรียกโดยรวมว่า “บริการ” เมื่อคุณดาวน์โหลด คัดลอก ติดตั้ง หรือใช้งาน บริการทั้งหมดหรือบางส่วน จะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยเฉพาะข้อกำหนด 6.) ข้อจำกัดการโอนสิทธิ์; 8.) คำสงวนสิทธิ์ 9.) ข้อจำกัดความรับผิดชอบ;  และ 10.) การเชื่อมต่อและความเป็นส่วนตัว คุณยอมรับว่าข้อตกลงฯนี้มีค่าเทียบเท่ากับสัญญาที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อทำความตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญา ซึ่งคุณได้ลงนามด้วยตนเอง โดยคุณมีอิสระเต็มที่ที่จะเลือกยอมรับหรือปฎิเสธข้อตกลงฯนี้ ข้อตกลงฯนี้มีผลบังคับใช้กับคุณและ/หรือนิติบุคคลซึ่งรับบริการนี้ และผู้ที่ใช้งานในนามของนิติบุคคคลเหล่านั้น เช่น พนักงานของนิติบุคคลผู้รับบริการ เป็นต้น หากคุณปฎิเสธข้อตกลงฯนี้ โปรดอย่าใช้บริการ ทีคิว โปรเพสชั่นแนล  

บริษัท TELETRADER SOFTWARE GMBH เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในโปรแกรมซอฟต์แวร์ บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด ได้รับสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ช่วงซึ่งโปรแกรมซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ต่อซี่งข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลทั้งหลาย บริการนี้ให้สิทธิ์คุณใช้งาน แต่มิได้ขายขาดให้คุณ บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด อนุญาตให้คุณใช้งาน หรือใช้ประโยชน์จากฟังก์ชั่น หรือทรัพย์สินทางปัญญาของโปรแกรมซอฟต์แวร์ ตามที่ระบุในเงื่อนไขของข้อตกลงฯนี้ การใช้งานเนื้อหาหรือบริการอื่นๆ ที่รวมอยู่ในบริการ หรือเปิดให้เข้าถึงได้ผ่านบริการ อาจอยู่ภายใต้ข้อตกลงอื่นที่แยกต่างหาก ซึ่งมักจะถูกจัดไว้ให้คุณสามารถเข้าถึงได้เมื่อคุณพยายามจะเข้าถึงเนื้อหาหรือบริการอื่นๆ เหล่านั้น

* * * * * * * * * * * * *

นี่เป็นข้อตกลงฯ เพื่อให้สิทธิ์ในการใช้บริการจาก บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 888/180 ถนนเพลินจิต ชั้น 18 อาคารมหา ทุนพลาซ่า แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (“ไทยเควสท์ “) แก่คุณ (“ผู้รับบริการ”)

1.         ความต้องการของระบบ

เพื่อใช้งานบริการ ผู้รับบริการมีหน้าที่จัดเตรียมการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดหาอุปกรณ์ที่มีข้อกำหนดขั้นต่ำของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ตามที่ระบุไว้ในหน้าเว็ปไซต์หลักของบริการ ทั้งนี้บริการอาจถูกอัพเกรดเพื่อเพิ่มความสามารถเป็นระยะๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ ข้อกำหนดขั้นต่ำของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ถูกเปลี่ยนแปลงเช่นกัน

2.         การให้สิทธิ์

2.1          สิทธิ์ในการใช้บริการ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฯนี้  ไทยเควสท์ให้แบบจำกัดและไม่ผูกขาด ซึ่งไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถโอนต่อได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์ช่วงได้ แก่ผู้รับบริการในการใช้งานบริการ ผู้รับบริการรับทราบว่า การเข้าใช้งานบริการอาจต้องใช้รหัสผ่าน การเข้ารหัสซอฟต์แวร์ หรือมีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์ หรือกลไกอื่นจากไทยเควสท์เพื่อการป้องกันการเข้าใช้งานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามมิให้ผู้รับบริการทำซ้ำ (เว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงฯนี้) เปลี่ยนแปลง  ประมวลย้อนกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือสร้างงานซึ่งดัดแปลงจากบริการ เว้นแต่ในกรณีที่ข้อห้ามที่กล่าวมามิชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ ผู้รับบริการรับทราบและตกลงยินยอมว่าการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของวรรคนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงฯ ในสาระสำคัญ ซึ่งจะอนุญาตให้ ไทยเควสท์สามารถยุติข้อตกลงฯนี้

2.2          สิทธิ์ในการใช้ข้อมูล

(ก) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฯนี้  ไทยเควสท์ให้แบบจำกัดและไม่ผูกขาด ซึ่งไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถโอนต่อได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์ต่อได้ แก่ผู้รับบริการในการใช้ แสดง ส่ง และแจกจ่ายข้อมูลในบริการซึ่งไทยเควสท์เป็นผู้ให้บริการ

 (ข) เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดย ผู้รับบริการจะต้องไม่ขายต่อ ให้สิทธิ์ช่วงส่งต่อ แจกจ่ายต่อ แสดง หรือ จัดแสดงข้อมูลในบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลดังกล่าว ในสื่อใดๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่พัฒนาต่อจากนี้ ไทยเควสท์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไทยเควสท์เป็นผู้จัดให้ไว้ หรือเปลี่ยนแปลงการสื่อสารข้อมูล (รวมถึงวิธีการสื่อสาร หรือวิธีการจัดส่ง) เป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบ ทั้งนี้ไทยเควสท์ จะแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงข้อมูลในบริการของผู้รับบริการอย่างมีนัยสำคัญ

 (ค)      ผู้รับบริการจะต้องไม่แจกจ่าย เผยแพร่ต่อ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ในบริการแก่บุคคลที่สาม ผู้รับบริการจะไม่ใช้ข้อมูลดัชนีจากตลาดการค้าต่างๆ (Exchanges) เป็นพื้นฐานสำหรับเครื่องมือทางการเงินใด ๆ

 (ง)  ผู้รับบริการรับทราบว่าไทยเควสท์ได้รับข้อมูลต่างๆ จากบุคคลที่สาม และผู้รับบริการตกลงว่าหากการรับข้อมูลดังกล่าวโดยไทยเควสท์ถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไทยเควสท์มีสิทธิที่จะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกและจะจัดหาข้อมูลทดแทนให้ต่อไป

 (จ) ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่าข้อมูลในบริการและบริการที่เกี่ยวข้อง มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เท่านั้น การดำเนินการและการตัดสินใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับข้อมูลและบริการดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับบริการแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลในบริการและบริการที่เกี่ยวข้องมีให้ “ตามสภาพ” โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไทยเควสท์ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความตรงต่อเวลา ความสมบูรณ์ ค่าพยากรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไทยเควสท์ ผู้ให้สิทธิ์แก่ไทยเควสท์ หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาด หรือความบกพร่อง ของข้อมูล หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

 (ฉ) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย “ผู้รับบริการประเภทบุคคล” (Non-professional User) ในข้อตกลงฯนี้ หมายถึงบุคคลธรรมดาที่:

–   สมัครใช้บริการในนามบุคคล

–   ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกับหน่วยงานแห่งชาติ หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือ หน่วยงานกำกับดูแลของสมาคมวิชาชีพใดๆ

–   ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือตัวการ เจ้าหน้าที่ หุ้นส่วน พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัท หรือธุรกิจใด ๆ หรือในนามของบุคคลใด ๆ

–   ใช้ข้อมูล/ค่าดัชนีต่างๆ เพื่อจัดการวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตนเองเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นใด

“ผู้รับบริการประเภทมืออาชีพ” (Professional User) ในข้อตกลงฯนี้หมายถึงบุคคลธรรมดาอื่นๆ เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคำจำกัดความของสมาชิกประเภทบุคคล

“ผู้รับบริการ” ในข้อตกลงฯนี้ครอบคลุมผู้รับบริการประเภทบุคคลและ ผู้รับบริการประเภทผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

 (ฉ) ข้อมูลในบริการนี้ ได้รับการอนุญาตเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของผู้รับบริการประเภทบุคคล และสำหรับการใช้งานทางธุรกิจภายในองค์กร และ/หรือ การใช้งานส่วนบุคคลของผู้รับบริการประเภทผู้เชี่ยวชาญ

 (ช)  โดยการแสดงตนต่อไทยเควสท์ว่าท่านเป็นผู้รับบริการประเภทบุคคล หรือโดยการรับข้อมูลอย่างต่อเนื่องในอัตราค่าบริการสำหรับผู้รับบริการประเภทบุคคล ผู้รับบริการรับรองและแสดงตนต่อไทยเควสท์ว่าผู้รับบริการมีคุณสมบัติตรงตามคำจำกัดความของผู้รับบริการประเภทบุคคลตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 (ฉ) ด้านบน

 (ซ) ผู้รับบริการจะต้องให้ข้อมูลและ/หรือเอกสาร ที่กระชับตรงประเด็นตามที่ไทยเควสท์ร้องขอตามสมควรเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามการรับประกันและการรับรองตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 (ฉ) และจะต้องแจ้งไทยเควสท์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันเมื่อมีการละเมิดดังกล่าว

 (ณ) ผู้รับบริการตกลงว่าการปฏิบัติตามการรับประกันและการรับรองข้างต้นเป็นเงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิของผู้รับบริการภายใต้ข้อตกลงฯนี้

2.3       ผู้รับบริการเข้าใจดีว่าโดยการใช้บริการต่างๆ ผู้รับบริการอาจพบเนื้อหาที่รุนแรง ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง ซึ่งเนื้อหาอาจหรืออาจไม่ระบุได้ว่าเป็นภาษาที่ชัดแจ้ง ซึ่งเป็นผลจากการค้นหาหรือการป้อน URL ใดๆ ซึ่งอาจสร้างลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยอัตโนมัติและโดยไม่เจตนา อย่างไรก็ตามผู้รับบริการตกลงรับบริการและตกลงรับความเสี่ยงดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และไทยเควสท์จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อผู้รับบริการสำหรับเนื้อหาที่อาจพบว่ารุนแรง ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

2.4       ไทยเควสท์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา คุณลักษณะ ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน หรือลักษณะเฉพาะอื่นๆ สำหรับบริการในอนาคต

3.         ความยินยอมให้ใช้ข้อมูล
ผู้รับบริการตกลงว่าไทยเควสท์อาจรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์สมาชิก ระบบและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยทำการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาการเพิ่มความสามารถของซอฟต์แวร์ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ให้แก่สมาชิก ไทยเควสท์ อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือเพื่อให้บริการหรือเทคโนโลยีต่างๆ แก่สมาชิกตราบเท่าที่อยู่ในรูปแบบในการใช้ข้อมูลนั้น ไม่ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูล

4.            การใช้บริการ

4.1          ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ระบุไว้เมื่อสมัครใช้บริการ เมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากผู้รับบริการเรียบร้อยแล้วไทยเควสท์ จะให้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับการใช้บริการแก่ผู้รับบริการ

4.2         ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ที่ออกให้กับผู้รับบริการจะใช้งานได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้เมื่อสมัครใช้บริการ

4.3          บริการนี้ใช้ได้เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น

4.4       ในกรณีที่ไทยเควสท์ ไม่สามารถให้บริการได้ด้วยเหตุผลใดก็ตามไทยเควสท์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือหยุดให้บริการ ในกรณีดังกล่าว ผู้รับบริการตกลงว่าไทยเควสท์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมถึงความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องทางอ้อมหรือโดยบังเอิญ ผลกำไรที่สูญเสียหรือการสูญเสียเงินออมหรือความเสียหายใด ๆ นอกเหนือจากความรับผิดชอบในการคืนเงินฝห้แก่ผู้รับบริการเฉพาะสำหรับส่วนระยะเวลาการสมัครใช้บริการที่เหลืออยู่เท่านั้น

5.         ระยะเวลาของข้อตกลงฯ

5.1          ข้อตกลงฯ นี้จะมีผลใช้ได้จนกว่าจะสิ้นสุดตามข้อกำหนดในที่นี้

5.2          ไทยเควสท์อาจบอกเลิกข้อตกลงฯนี้ โดยการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 30 วัน ล่วงหน้า

5.3          ไทยเควสท์อาจพิจารณายุติข้อตกลงฯนี้ โดยแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 10 วัน ล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้รับบริการ ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฯนี้ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่แก้ไขข้อละเมิดดังกล่าวภายในระยะที่กำหนดในหนังสือซึ่งได้รับแจ้งจากไทยเควสท์ให้แก้ไขการละเมิดดังกล่าว  ทั้งนี้การพิจารณายุติข้อตกลงฯนี้ อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของไทยเควสท์แต่เพียงผู้เดียว

5.4          ไทยเควสท์อาจพิจารณายุติข้อตกลงฯนี้ทันที หากได้รับคำสั่งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการข้อมูลของไทยเควสท์

5.5         ไทยเควสท์อาจมอบหมายสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฯนี้ ให้กับบุคคลที่สามหรือบริษัทที่เข้ารับช่วงต่อ โดยทำการแจ้งให้ผู้รับบริการทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้า และถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้มอบหมายงานสิทธิ์หรือภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ได้

6.            ข้อจำกัดการโอนสิทธิ

6.1          บริการจะใช้ได้โดยผู้รับบริการเท่านั้น และต้องใช้ในลักษณะที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งและสอดคล้องกับข้อตกลงฯนี้เพื่อการใช้งานของตัวผู้รับบริการเท่านั้น

6.2       ผู้รับบริการจะต้องไม่อนุญาตช่วง ขาย ให้ โอน หรือให้บริการ หรือ คัดลอก ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามหรือต่อสาธารณ ผู้รับบริการจะต้องไม่คัดลอก แก้ไข ถอดรหัส ถอดส่วนประกอบ หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วนของบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นทำเช่นนั้น ผู้รับบริการจะต้องไม่ทำหรือแจกจ่ายผลงานที่ได้มาจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ บริการอื่นๆ หรือระบบอื่นใด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากไทยเควสท์เป็นการเฉพาะ

6.3       ผู้รับบริการรับทราบว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงฯ ส่วนที่ 6 นี้ จะทำให้เกิดความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้แก่ไทยเควสท์ ไทยเควสท์จึงมีสิทธิ์เรียกร้องเพิ่มเติม นอกเหนือจากสิทธิ์และการเยียวยาอื่น ๆ ที่ไทยเควสท์อาจมีตามกฎหมายหรือโดยความชอบธรรมที่พึงได้รับ ผู้รับบริการยังรับทราบว่าการละเมิดข้อตกลงฯ ส่วนที่ 6 นี้ จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อ ไทยเควสท์  ซึ่งรวมถึงการยุติข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องระหว่างไทยเควสท์  และผู้ให้สิทธิหรือผู้ให้บริการของไทยเควสท์  หรืออาจส่งผลให้ผู้ให้สิทธิหรือผู้ให้บริการของไทยเควสท์ เพิ่มค่าธรรมเนียมแก่ไทยเควสท์ ซึ่งผู้รับบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายตามเหตุและปัจจัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับไทยเควสท์จากการฝ่าฝืนหรือละเมิดของผู้รับบริการ

6.4          ไทยเควสท์ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ และสิทธิ์ทั้งหมดในบริการ หรือสิทธิ์ต่อบริการที่ไม่ได้ให้ไว้แก่ผู้รับบริการโดยชัดแจ้งในที่นี้

7.            ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1          เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯนี้ “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ธรรมสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ความรู้ ข้อมูล ผังงาน ชุดคำสั่ง (อัลกอริธึม) คุณลักษณะ ฟังก์ชัน รูปลักษณ์ สีหน้าจอ การแสดงผลของหน้าจอ ที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ภายใต้ข้อตกลงฯนี้ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหรือบังคับใช้ได้ตามกฎหมายของประเทศไทย

7.2          ผู้รับบริการรับทราบและตกลงว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ รวมถึงการทำซ้ำ การแก้ไข การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เป็นทรัพย์สินของไทยเควสท์ หรือทรัพย์สินซึ่งไทยเควสท์ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องหรือได้รับอนุญาตให้ใช้และให้อนุญาตช่วง

7.3       ผู้รับบริการตกลงว่า ตามเงื่อนไขของการใช้บริการ ผู้รับบริการจะต้องไม่ยืนยันลิขสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดใน งานใด ๆ ที่สร้างขึ้นโดยใช้ฟังก์ชันและความสามารถของบริการ โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่บังคับใช้เป็นอย่างอื่น โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ผู้รับบริการอาจใช้การจับภาพหน้าจอและการพิมพ์ผลงานที่สร้างขึ้นโดยใช้ฟังก์ชันและความสามารถของบริการ โดยระบุที่มาของผลงานให้ ไทยเควสท์

7.4       หากผู้รับบริการละเมิดข้อตกลงฯ ส่วนที่ 6 “ข้อจำกัดการโอนสิทธิ” หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงฯนี้ นอกเหนือจากการเยียวยาอื่นๆ ที่ไทยเควสท์พึงได้รับ ผู้รับบริการตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และช่วยให้ ThaiQuest ไม่ได้รับความเสียหายจากการฟ้องร้องต่างๆทั้งสิ้น รวมถึง การเรียกร้อง ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการฟ้องร้องของบุคคลที่สาม ว่าด้วย การใช้บริการของผู้รับบริการโดยละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามดังกล่าว

7.5       ผู้รับบริการจะไม่ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเครื่องหมายอื่นใดที่คล้ายหรือเหมือนกันกับเครื่องหมายที่ไทยเควสท์ใช้ ไม่ว่าภายใต้เขตอำนาจของศาลใดๆ และโดยไม่มียกเว้นว่าไทยเควสท์ได้จดทะเบียนบนเครื่องหมายดังกล่าวเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงเครื่องหมายที่ไทยเควสท์ใช้อยู่ หรือจะใช้ในอนาตคสำหรับการทำธุรกิจของไทยเควสื  ผู้รับบริการจะต้องไม่แสวงหาลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือการคุ้มครองความลับทางการค้าในเขตอำนาจศาลใดๆ สำหรับเนื้อหาที่เหมือนกันหรือคล้ายกันของบริการ

8.            ข้อจำกัดความรับผิด

เป็นที่เข้าใจและยอมรับว่าบริการ ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และข้อมูลตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และเจ้าของข้อมูลหรือผู้ให้บริการข้อมูลของไทยเควสท์จัดหาให้ และ ไทยเควสท์ไม่มีอำนาจควบคุมซอฟต์แวร์และข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นไทยเควสท์จึงไม่อาจรับประกันว่าบริการจะเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานใดๆโดยเฉพาะ และไม่อาจรับประกันว่าข้อมูลที่อยู่ในบริการมีความ แม่นยำ ถูกต้อง และสมบูรณ์ การให้บริการนี้เป็นการให้บริการ “ตามคุณสมบัติที่เป็นอยู่” ท่าน ในฐานะผู้รับบริการ เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความเหมาะสมของบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของไทยเควสท์ เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานของท่านเอง และท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การใช้งาน และการใช้งานอย่างต่อเนื่องของบริการ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของไทยเควสท์ ตลอดจนข้อมูลในบริการเหล่านั้น ข้อกำหนดส่วนที่ 8 และ 9 นี้จะคงอยู่ต่อไปแม้หลังจากข้อตกลงฯนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด ทั้งนี้การคงอยู่ของข้อกำหนด ส่วนที่ 8 และ 9 ไม่ถือเป็นการให้สิทธิ์ต่อเนื่องในการใช้บริการหลังจากสิ้นสุดข้อตกลงฯนี้

9.            การจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ

ไทยเควสท์ บริษัทในเครือ เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการของไทยเควสท์ ไม่ต้องรับผิดต่อผู้รับบริการสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้อง หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม รวมถึงความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายต่อเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการใช้บริการ การใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์ หรือการไม่สามารถใช้บริการได้ การสูญเสียผลกำไรหรือการสูญเสียเงินออม ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการหยุดชะงักของธุรกิจ การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือการฟ้องร้องโดยบุคคลที่สาม แม้ว่าไทยเควสท์จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสีย ความเสียหาย การฟ้องร้องหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดโดยรวมไทยเควสท์ บริษัทในเครือ เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการของไทยเควสท์ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฯนี้จะจำกัดอยู่ที่จำนวนเงินค่าบริการที่ผู้รับบริการชำระให้แก่ไทยเควสท์ ไทยเควสท์ดำเนินการแทนบริษัทในเครือ เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการของไทยเควสท์เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิเสธ ยกเว้น และจำกัดภาระผูกพัน การรับประกัน และความรับผิด เท่านั้นแต่มิได้ดำเนินการแทนในเรื่องอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

10.         การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและความเป็นส่วนตัว

10.1       บริการอาจทำให้อุปกรณ์ของผู้รับบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ หรือสื่อสารกับเว็บไซต์หรือโดเมนที่ไทยเควสท์เป็นเจ้าของ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้ข้อมูล คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ดังนั้น เพื่อที่จะได้รับข้อมูล คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมเหล่านั้น ผู้รับบริการต้องลงชื่อเข้าใช้บริการ

10.2     ในแต่ละครั้งที่ผู้รับบริการลงชื่อเข้าใช้บริการ ไทยเควสท์อาจอัปเดตซอฟต์แวร์ของผู้รับบริการโดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะนำผู้รับบริการเข้าสู่หน้าจอการทำงานถัดไป

10.3       เมื่อผู้รับบริการเรียกดูข้อมูลผ่านบริการ ระบบจะทำการบันทึก “ข้อมูลการใช้งาน” ว่าผู้รับบริการทำการขอข้อมูล ก่อนที่จะส่งข้อมูลดังกล่าว (หากสามารถกระทำได้) ให้แก่ผู้รับบริการ ไทยเควสท์จะเป็นผู้จัดเก็บบันทึกข้อมูลการใช้งานของผู้รับบริการดังกล่าวไว้โดย เพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ ตามการร้องขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากผู้รับบริการเท่านั้น ไทยเควสท์รับรองว่าจะไม่ใช้ข้อมูลการใช้งานดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ โดยจะไม่ระบุถึงตัวบุคคลของผู้รับบริการ

10.4     เมื่อผู้รับบริการเลือกที่จะบันทึกหน้าผลงานของตนไว้ในบริการ เช่น การบันทึกภาพแผนภูมิ(กราฟ) และตาราง ไฟล์ที่เก็บบันทึกผลงานดังกล่าวอาจอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของไทยเควสท์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้รับบริการในครั้งถัดไปและต้องการเรียกดูหน้าผลงานดังกล่าว ไทยเควสท์รับรองว่าจะไม่ตรวจสอบเนื้อหาของไฟล์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือเพื่อให้บุคคลภายนอกเข้าถึงหน้าผลงานดังกล่าว ได้ นอกเหนือจากที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

10.5     ข้อกำหนดในส่วนที่ 8 และ 9 (ข้อจำกัดการรับผิด และการจำกัดจำนวนความรับผิดชอบ) มีผลบังคับใช้กับส่วนที่ 10 นี้โดยชัดแจ้ง

10.6     ผู้รับบริการตกลงว่าข้อมูลของผู้รับบริการอาจถูกจัดเก็บและใช้งานโดยไทยเควสท์ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจาก ไทยเควสท์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามและบังคับใช้ข้อตกลงฯนี้

11.         บริการออนไลน์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ บริการนี้อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ดูแลโดยบุคคลที่สามซึ่งนำเสนอสินค้า ข้อมูล ซอฟต์แวร์และบริการอื่นๆ (“บริการออนไลน์ของบุคคลที่สาม”) การเข้าถึงและใช้บริการออนไลน์ของบุคคลที่สามโดยผู้รับบริการจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ และประกาศที่พบบนเว็บไซต์ดังกล่าว หรือเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของบุคคลที่สามดังกล่าว ไทยเควสท์อาจแก้ไขหรือยุติการให้บริการออนไลน์ของบุคคลที่สามได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ไทยเควสท์ไม่ได้ควบคุมหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อบริการออนไลน์ของบุคคลที่สาม ข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้รับบริการและบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ของบุคคลที่สาม รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ การส่งมอบและการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือ การเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเหล่านั้น เป็นเพียงระหว่างผู้รับบริการและบุคคลภายนอกดังกล่าวเท่านั้น

12.       การรักษาความลับ

“ข้อมูลความลับ” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่ไทยเควสท์เปิดเผยต่อผู้รับบริการซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และ/หรือบริการของไทยเควสท์ หรือบริษัทในเครือในทางใดทางหนึ่ง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีค่าต่อไทยเควสท์หรือบริษัทในเครือ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ทราบกันโดยทั่วไป ทั้งยังต้องใช้ความพยายามพอสมควรในการรักษาไว้ให้เป็นความลับ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพร่าง แบบจำลอง ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ ข้อมูลทางเทคนิค การค้นพบ แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และข้อมูลราคา เว้นแต่ผู้รับบริการจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูล: (i) เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณสมบัติโดยผู้รับบริการมิได้เป็นผู้เผยแพร่; (ii) เป็นข้อมูลที่ผู้รับบริการได้รับจากบุคคลที่สามตามสิทธิซึ่งไม่มีข้อจำกัดในการเปิดเผย; หรือ (iii) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยผู้รับบริการและถูกครอบครองโดยผู้รับบริการก่อนที่จะได้รับข้อมูลดังกล่าวจากไทยเควสท์

ข้อมูลที่ไทยเควสท์เปิดเผยต่อผู้รับบริการ จะไม่ถูกตีความว่าไม่เป็นความลับเพียงเพราะข้อมูลดังกล่าวถูกรวมอยู่กับข้อมูลทั่วไปที่ได้รับการเปิดเผยในแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือถูกรวมอยู่กับข้อมูลในความครอบครองของผู้รับบริการ ไทยเควสท์เปิดเผยข้อมูลความลับให้ผู้รับบริการด้วยความระมัดระวังสูงสุด เพื่อการใช้งานภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฯ นี้เท่านั้น ผู้รับบริการจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลความลับใดๆ ที่ไทยเควสท์เปิดเผยให้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ผู้รับบริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ หรือเป็นเหตุให้เกิดการ กระทำการใดๆ หรือการละเว้นการกระทำการใดๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิทธิ์ที่ได้รับหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้ไทยเควสท์เสียสิทธิต่อข้อมูลความลับ

13.         คู่มือ เอกสารทางการตลาด วิธีการใช้งาน

ไทยเควสท์ไม่อาจรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน หรือเพียงพอของ คู่มือ เอกสารทางการตลาด วิธีการใช้งาน คำเตือน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ซอฟต์แวร์ หรือบริการซึ่งได้จัดไว้ให้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้สินค้า ซอฟต์แวร์

14.         การบอกเลิกข้อตกลงฯ

สิทธิ์ในการใช้บริการ นี้มีผลจนกว่าจะถูกบอกเลิกโดยไทยเควสท์ หรือผู้รับบริการ สิทธิ์ของผู้รับบริการภายใต้สิทธิ์ในการใช้บริการนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไทยเควสท์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากผู้รับบริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของสิทธิ์ในการใช้บริการนี้ เมื่อสิทธิ์ในการใช้บริการสิ้นสุดลง ผู้รับบริการจะยุติการใช้บริการทั้งหมดและทำลายสำเนาทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการ

15.       บททั่วไป

15.1       ไทยเควสท์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งมอบหรือดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ซึ่งอยู่เหนืออำนาจการควบคุมของมนุษย์ การกระทำของผู้รับบริการ การห้ามส่งสินค้า หรือการกระทำ ข้อบังคับหรือคำขอของรัฐบาล อัคคีภัย อุบัติภัย การนัดหยุดงาน การเฉื่อยงาน หรือปัญหาด้านแรงงานอื่นๆ สงคราม การจลาจล ความล่าช้าในการขนส่ง การผิดนัดของผู้ให้บริการขนส่งทั่วไป การไม่สามารถได้รับแรงงานที่จำเป็น วัสดุหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการหรือ โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ความล่าช้าอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไทยเควสท์

15.2       การแจ้งเตือน ความยินยอม การอนุมัติ หรือการสื่อสารใดๆ กับผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฯนี้ จะดำเนินการโดยส่งไปยังอีเมลของผู้รับบริการที่ให้ไว้ตอนลงทะเบียนหรือโดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของไทยเควสท์ ให้ถือว่าผู้รับบริการได้รับคำบอกกล่าวในวันที่ไทยเควสท์ส่งอีเมลหรือในวันที่ไทยเควสท์เผยแพร่คำบอกกล่าวดังกล่าวบนเว็บไซต์ของไทยเควสท์ โดยถือว่าเป็นคำบอกกล่าวซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร

15.3       คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยุติความแตกต่างที่อาจมีในลักษณะที่เป็นมิตรและรวดเร็ว ข้อพิพาทใดที่ไม่สามารถระงับได้ให้ยื่นคำร้องและตัดสินโดยศาลของประเทศไทย

15.4       หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดในข้อตกลงฯนี้ ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือตามคำตัดสินของศาล ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถบังคับใช้นั้น จะจำกัดเฉพาะข้อกำหนดส่วนดังกล่าวเท่านั้น โดยจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือของข้อตกลงฯนี้ ซึ่งจะยังคงมีผลใช้บังคับและบังคับใช้ได้ตามเดิม และไทยเควสท์จะพิจารณาโดยสุจริตและนำเสนอส่วนของข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันเพื่อทดแทนส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เพื่อให้ผู้รับบริการพิจารณา

15.5     การสละสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิดจากการละเมิดพันธสัญญาหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงฯนี้ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร การสละสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์อย่างต่อเนื่องสำหรับการละเมิดอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสำหรับพันธสัญญาหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของข้อตกลงฯนี้

15.6       ข้อตกลงฯ นี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงและสัญญาทั้งหมดของไทยเควสท์ และ ผู้รับบริการ ในเรื่องที่ได้แถลงไว้ในที่นี้ โดยมีข้อความล่าสุดที่ครบถ้วนและเป็นคำแถลงเฉพาะที่ให้ไว้โดยไทยเควสท์ ไทยเควสท์ย่อมไม่ถูกผูกมัดโดยการเป็นตัวแทน การให้สัญญา หรือการชักจูงใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้ในที่นี้ และย่อมไม่ถูกผูกมัดโดยการรับรองใดๆ ที่ทำในที่นี้เว้นแต่กับผู้รับบริการ ไม่มีการสละสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อกำหนดใดๆ ในที่นี้ที่จะมีผลผูกพันไทยเควสท์ เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจอย่างถูกต้องของไทยเควสท์และผู้รับบริการ

15.7       ข้อตกลงฯนี้ และข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย