ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อบริการ

“บริการ” หมายถึงเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์อื่นใด แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด (“ไทยเควสท์”) เป็นเจ้าของหรือดูแล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะช่อง YouTube “ThaiQuest” บัญชี LINE “@ThaiQuest” บัญชีทวิตเตอร์ “ThaiQuest” บัญชี Facebook “ThaiQuest” และ “ThaiQuest LIVE” และ บัญชี Telegram Messenger “ThaiQuest (Official)” บริการ “Aspen” ทั้งหมด บริการ “TQ Professional” และแอปพลิเคชันหรือบริการอื่นใดที่ไทยเควสท์เป็นเจ้าของ หรือที่ไทยเควสท์เป็นผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย

เป็นที่เข้าใจและยอมรับว่า “Aspen” และ “TQ Professional” (รวมเรียกว่า “บริการข้อมูลด้านการเงิน”) ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และข้อมูลตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และเจ้าของข้อมูลหรือผู้ให้บริการข้อมูลของ ไทยเควสท์จัดหาให้ และ ไทยเควสท์ไม่มีอำนาจควบคุมซอฟต์แวร์และข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นไทยเควสท์จึงไม่อาจรับประกันว่าบริการข้อมูลด้านการเงินจะเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานใดๆ โดยเฉพาะ หรือข้อมูลที่อยู่ในบริการข้อมูลด้านการเงิน แม่นยำ ถูกต้อง และสมบูรณ์ การให้บริการข้อมูลด้านการเงินเป็นการให้บริการ “ตามคุณสมบัติที่เป็นอยู่” ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการข้อมูลด้านการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาความเหมาะสมของบริการข้อมูลด้านการเงิน และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของไทยเควสท์เพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานของท่านเอง และท่านยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การใช้งาน และการใช้งานอย่างต่อเนื่องของบริการข้อมูลด้านการเงินและผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของไทยเควสท์ตลอดจนข้อมูลในบริการเหล่านั้น

การใช้บริการ “Aspen” และ “TQ Professional” เป็นไปภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของบริการ Aspen และข้อกำหนดการใช้งานของบริการ TQ Professional ตามลำดับ

ก่อนที่ท่านจะใช้งานหรือสมัครรับบริการ ท่านต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในบริการดังกล่าว รวมถึงบริการที่เชื่อมโยงกับบริการเหล่านี้ และท่านต้องยินยอมให้มีการใช้ จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในคำแถลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ตามลิงก์ที่แนบอยู่นี้

ไทยเควสท์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับหรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาหรือเมื่อมีการแจ้งให้ทราบตามที่กฎหมายกำหนด ไทยเควสท์อาจเผยแพร่บริการหรือคุณลักษณะบางอย่างในเวอร์ชันทดสอบ (Beta Version) ซึ่งอาจทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมือนกับเวอร์ชันที่นำออกใช้จริง และเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว ไทยเควสท์อาจกำหนดข้อจำกัดด้านคุณสมบัติบางอย่างของบริการหรือจำกัดการเข้าถึงบริการบางส่วนหรือทั้งหมดตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดต่อการจำกัดคุณสมบัติ หรือจำกัดการเข้าถึงบริการดังกล่าว

ไทยเควสท์ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยินยอม ปฏิเสธ ยกเลิก หรือยุติการเข้าถึงบริการ และ/หรือ การสมัครรับบริการข้อมูลด้านการเงินของท่านไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

โดยการใช้บริการของไทยเควสท์ หมายความว่าท่านได้ให้การยอมรับและความยินยอมแบบไม่สามารถเพิกถอนได้ ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และต่อข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายต่างๆ ที่ถูกอ้างถึงในที่นี้ และ/หรือมีลิงก์ในที่นี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อข้อมูล

ไทยเควสท์และผู้ให้บริการข้อมูลของไทยเควสท์ ไม่สามารถรับประกันความแม่นยำถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความรวดเร็ว หรือลำดับที่ถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในบริการ ไทยเควสท์และผู้ให้บริการข้อมูลของไทยเควสท์ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการดำเนินการใดๆ ที่ท่านได้กระทำโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

ผู้ให้บริการข้อมูลอาจมีสิทธิในข้อมูลที่เขาจัดหา ท่านไม่สามารถอ้างสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกันในข้อมูล นอกจากนี้ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวของผู้แจ้งสิทธิดังกล่าวแก่ท่าน และตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าว ไทยเควสท์จะไม่จัดหาและท่านจะไม่ใช้ข้อมูลในทางที่ละเมิดต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรืออนุสัญญาทางการตลาดที่บังคับใช้ และท่านจะไม่ลบหรือปกปิดลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่รวมอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หากคุณได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (“อีเมล”) จากไทยเควสท์ ข้อความอีเมลและเอกสารแนบทั้งหมดที่ส่งไปนั้นมีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานของผู้รับตามเจตนาที่มีชื่ออยู่ในอีเมลเท่านั้น และอาจมีข้อมูลที่เป็นเอกสิทธิ์และเป็นความลับตามกฎหมาย หากท่านผู้อ่านข้อความไม่ใช่ผู้รับตามเจตนา หรือพนักงานหรือตัวแทนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งข้อความไปยังผู้รับตามเจตนา เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเผยแพร่ แจกจ่าย คัดลอก หรือการใช้ข้อความหรือเอกสารแนบมาในอีเมลดังกล่าวถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด หากท่านได้รับข้อความโดยผิดพลาด โปรดแจ้งผู้ส่งทันทีโดยตอบกลับข้อความและโปรดลบข้อความดังกล่าวออกจากคอมพิวเตอร์ของท่านโดยพลัน

ไทยเควสท์ทำการสแกนอีเมลขาเข้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อกำจัดอีเมลส่งเสริมการขายที่ไม่พึงประสงค์ (“สแปม”) ซึ่งอาจส่งผลให้อีเมลบางฉบับถูกลบออกจากระบบก่อนที่ผู้รับตามเจตนาของไทยเควสท์จะได้อ่านอีเมลดังกล่าว