ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอสเพน

บริษัท ไทยเควสท์ จำกัด (“ไทยเควสท์”) เป็นผู้ให้บริการแอสเพน (“บริการ”) ในประเทศไทย การใช้บริการต้องเป็นไปตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอสเพน ต่อไปนี้ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียด การใช้สมัครรับบริการถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

 1. คำนิยาม

ข้อตกลง-สัญญานี้ ใบสมัครหรือ แบบคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเอกสารประกอบ หรือข้อชี้แจงที่ระบุและอ้างอิงถึงในเอกสารเหล่านั้น; ค่าใช้จ่ายฯ – ค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ ตามที่ระบุในข้อ 6.1; สัญญาฯ – เอกสารนี้ตามที่ได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยคู่สัญญาเป็นครั้งคราว และได้มีการตกลงร่วมกันโดย คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย; ไทยเควสท์กรุ๊ป –ไทยเควสท์ บริษัทโฮลดิ้งใดๆ และ บริษัทย่อยใดๆ ของไทยเควสท์ และ บริษัทย่อยใดๆ ของบริษัทโฮลดิ้งใดๆ ของไทยเควสท์ ลิมิเต็ด; ข้อมูลฯ – ข้อมูล(ไม่ว่าในรูปแบบใด)ที่อยู่ในบริการ; ผู้ให้ข้อมูล – ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกอื่นซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า หรือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งให้ข้อมูลของตนในบริการ; สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา – ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ธรรมสิทธิ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า โนว์-ฮาว หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอันใดอันหนึ่งหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือใช้บังคับได้ตามกฎหมายของดินแดน; การเข้าถึงเชิงโต้ตอบ –  ความ สามารถของบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจหรืออนุญาตจากลูกค้า ให้เข้าถึงและควบคุมการแสดงข้อมูล ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ซึ่งรวมถึงและแต่ไม่จำกัดเพียง รหัสผ่าน ตัวระบุ แป้นพิมพ์ หรืออุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ; ข้อมูลที่คัดอย่างจำกัด (Limited Extract) – ชิ้นของข้อมูลชิ้นของข้อมูลที่คัดแยกออกมาซึ่งมีจำนวนและคุณภาพที่น้อยกว่าข้อมูลทั้งชิ้นอย่างมีนัย; การบำรุงรักษา– ชุดย่อยของการสนับสนุนซึ่งรวมถึงการที่ไทยเควสท์หรือผู้ที่ไทยเควสท์แต่งตั้งให้กระทำการแทนได้ใช้ความพยายามตามสมควรในการบำรุงรักษาวัสดุให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดี และ/หรือฟื้นฟูการบริการโดยการซ่อมแซม แก้ไขให้ถูกต้อง หรือเปลี่ยนวัสดุ; วัสดุ – ฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟต์แวร์ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ไทยเควสท์หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ทำการแทนเป็นผู้จัดให้; รหัสผ่าน – รหัสผ่านและชื่อบัญชีที่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตอาจใช้เพื่อการเข้าถึงบริการได้; บริการ/บริการทั้งหลาย – การบริการที่ไทยเควสท์จัดให้ตามข้อตกลงนี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลฯและ/หรือวัสดุทั้งหมดและการสนับสนุน; ค่าบริการ – ค่าบริการที่ไทยเควสท์เรียกเก็บจากการให้บริการตามที่ระบุในแบบคำสั่ง ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตารางรายการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงค่าบริการสำหรับบริการข้อมูลพิเศษด้วย; สถานที่รับบริการสถานที่ใดๆ ของลูกค้าภายใต้ดินแดนที่ไทยเควสท์ให้การบริการโดยตรงตามที่ระบุในแบบคำสั่งใดๆ; ซอฟต์แวร์ฯ – ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดๆ ของซอฟต์แวร์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของการบริการและทำให้การบริการดังกล่าวใช้ได้ หรือไม่ว่าจะเป็นการเช่าซอฟต์แวร์เองที่ถือเป็นการให้บริการ ซอฟต์แวร์ฯยังรวมถึงการยกระดับความสามารถ (upgrades) และการเพิ่มคุณสมบัติ (enhancements) ; การสนับสนุน -การบำรุงรักษาและการสนับสนุนอื่นๆ ที่ไทยเควสท์หรือผู้ที่ไทยเควสท์แต่งตั้งให้กระทำการแทนจัดให้ตามที่ระบุในข้อ 4 ของสัญญาฯ  ; ดินแดน – ประเทศไทย; ระบบ – ระบบใดๆ ที่ใช้เพื่อเข้าถึงและแสดงข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลฯด้วย; ระบบของลูกค้า – ระบบใดๆ ซึ่งลูกค้าใช้ และไทยเควสท์ไม่ได้ควบคุมจำนวนการเข้าถึงเชิงโต้ตอบของข้อมูลดังกล่าว

 1. การบริการ

2.1   ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาที่สมัครรับบริการเพื่อใช้งานเพื่อตนเอง และเป็นผู้ใช้งานในกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (non-professional user)

2.2   ไทยเควสท์จะให้การบริการแก่ลูกค้า ณ สถานที่รับบริการและลูกค้าจะจ่ายค่าบริการ และใช้บริการตามที่ระบุในข้อตกลงนี้

2.3   ไทยเควสท์จะกำหนดรหัสผ่านให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ในการเข้าถึงบริการ ลูกค้าจะต้องรักษารหัสผ่านแต่ละรหัสที่ไทยเควสท์ให้แก่ลูกค้าเป็นความลับ  หากลูกค้าทราบหรือสงสัยว่าได้มีการเปิดเผยรหัสผ่านใดๆ แก่บุคคลอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าให้ใช้บริการ  หรือมีผู้ที่ไม่รับอนุญาตอื่นใดสามารถเข้าถึงบริการได้  ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ไทยเควสท์ทราบทันที  ไทยเควสท์จะยกเลิกรหัสผ่านและจะกำหนดรหัสผ่านใหม่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้ารับทราบว่าในกรณีเหล่านี้ ไทยเควสท์อาจจะเพิ่มข้อผูกพันด้านการรักษาความปลอดภัยต่อลูกค้า

2.4   ลูกค้าอาจใช้ข้อมูลฯ ทั้งภายในและนอกสถานที่รับบริการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้

2.5    เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 2.6 ข้างล่างนี้  ลูกค้าไม่อาจจะทำสำเนา ขาย อนุญาตให้ใช้ แจกจ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ (โดยการทำให้เหมือนจริงหรืออื่นๆ) การเชื่อมโยง (โดยการเชื่อมโยงตัวอักษรภายในเอกสาร (hypertext connection) หรือวิธีการอื่นใด) หรือใช้หรืออนุญาตให้มีการใช้การบริการหรือวัสดุ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

2.6    ลูกค้าอาจ : (ก) ตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลฯเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว; (ข) ใช้ข้อมูลที่คัดอย่างจำกัด ของข้อมูลฯเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยระบุชื่อผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ไว้ในข้อมูลที่คัดอย่างจำกัดดังกล่าว

2.7    ลูกค้ารับทราบว่าผู้ให้ข้อมูลทั้งหลายอาจมีสิทธิในข้อมูลฯที่จัดให้ ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึง การเก็บหรือการเผยแพร่ต่อข้อมูลฯ โดยผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตามที่ไทยเควสท์หรือผู้ให้ข้อมูลรายนั้นๆ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

2.8    ไทยเควสท์จะยังคงควบคุมรูปแบบและเนื้อหาของบริการ แม้ว่าไทยเควสท์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาของบริการเป็นครั้งคราวแต่ไทยเควสท์จะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะอันเป็นพื้นฐานสำคัญของรูปแบบและเนื้อหาของบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า

2.9   ถ้าไทยเควสท์ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ/หรือวิธีการสื่อสารหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูลของข้อมูลฯ ไทยเควสท์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ (ก) 90 วันก่อนจะมีการดัดแปลงแก้ไขที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบซอฟต์แวร์ของลูกค้า และ (ข) 180 วันก่อนจะมีการดัดแปลงแก้ไขที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบฮาร์ดแวร์ของลูกค้า

ในกรณีใดๆ ข้างต้น การดัดแปลงแก้ไขจะทำให้ลูกค้าสามารถรับบริการต่อไปได้ โดยไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้หากผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไทยเควสท์อาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้ล่วงหน้าตามเงื่อนไขข้างต้น อย่างไรก็ตามไทยเควสท์จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งให้ทราบ ลูกค้าตกลงให้ไทยเควสท์ดำเนินการดัดแปลงแก้ไขดังกล่าวได้

2.10  ไทยเควสท์จะไม่ให้บริการ และลูกค้าจะไม่ใช้การบริการอันเป็นการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือธรรมเนียมทางการตลาด และลูกค้าจะต้องไม่ลบออกหรือปกปิดซึ่งลิขสิทธิ์หรือคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของที่รวมอยู่ในบริการ

2.11  นอกจากวัสดุที่ไทยเควสท์จัดให้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการได้มาและการรักษาไว้ซึ่งความยินยอมและใบอนุญาตทั้งปวง และดำเนินการยื่นคำขอที่จำเป็นต่อการได้รับหรือใช้บริการต่างๆ ณ สถานที่รับบริการ เว้นแต่ไทยเควสท์จะได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าไม่ต้องดำเนินการดังกล่าว

2.12 ห้ามมิให้ลูกค้าได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิใดๆ ที่คล้ายคลึงกับที่มีอยู่ในบริการ ข้อมูลฯ หรือวัสดุ และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวที่แจ้งให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวและกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าวนั้น

2.13 ลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลฯ เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของลูกค้าและไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ลูกค้าจะไม่ใช้ข้อมูลดัชนีที่ได้จากตลาดการค้าต่างๆ เป็นฐานสำหรับตราสารการเงินใดๆ

 1. วัสดุ

3.1   ไทยเควสท์เป็นเจ้าของวัสดุและสิทธิทั้งปวงในวัสดุ หรือได้รับสิทธิจากบุคคลอื่นในการจัดหาวัสดุให้แก่ลูกค้า  ลูกค้าตกลงว่าลูกค้าจะไม่ดำเนินการให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเป็นเจ้าของวัสดุเหล่านั้น

3.2   ลูกค้ามีความรับผิดชอบในการจัดให้มีรายการสิ่งของที่จำเป็นและจัดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่น่าพอใจสำหรับวัสดุตามที่ไทยเควสท์กำหนด

3.3   ลูกค้าจะไม่ (ก) จำหน่ายหรือโอนวัสดุ; (ข) เคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่รับบริการ; (ค) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดที่คล้ายคลึงกันกับวัสดุ; (ง) ปล่อยให้วัสดุตกอยู่ภายใต้บังคับสิทธิเรียกร้องใดๆ ของบุคคลภายนอก; (จ) แก้ไข เปลี่ยนแปลง เชื่อมต่อหรือต่อประสาน (interface) วัสดุ เกินสิทธิที่ได้รับตามข้อตกลงนี้ หรือตามที่จะแจ้งเป็นอย่างอื่นแก่ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ; (ฉ) อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ที่ไทยเควสท์แต่งตั้งให้ทำการแทน บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมวัสดุ

3.4   เมื่อมีการยกเลิกข้อตกลงนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องส่งคืนวัสดุ (และสำเนาใดๆ) ให้แก่ไทยเควสท์ หรือจัดการกับวัสดุตามที่ไทยเควสท์ได้ร้องขอตามสมควร

3.5   ไทยเควสท์ตกลงจะชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการสู้คดีที่ลูกค้าอาจจะประสบอันเกิดขึ้นจากการเรียกร้องใดๆ โดยบุคคลภายนอกซึ่งกล่าวอ้างว่าการที่ลูกค้าใช้และ/หรือการครอบครองวัสดุที่ไทยเควสท์เป็นเจ้าของ (และวัสดุทั้งหมดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกที่ไทยเควสท์จัดให้) เป็นการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลภายนอก โดยมีเงื่อนไขว่า (ก) ไทยเควสท์ และบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของดังกล่าวข้างต้น (ถ้าเกี่ยวข้อง) ได้เข้ามาควบคุมข้อเรียกร้องดังกล่าวโดยทันทีอย่างเต็มที่ โดยลูกค้าจะต้องให้ความร่วมมือกับไทยเควสท์และบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของดังกล่าว โดยบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของหรือไทยเควสท์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าว; (ข) ลูกค้าจะต้องไม่ดำเนินการในลักษณะใดๆ อันเป็นการกระทบต่อการดำเนินการของไทยเควสท์หรือของบุคคลภายนอกผู้เป็นเจ้าของเกี่ยวกับข้อเรียกร้องดังกล่าว และ (ค) ข้อเรียกร้องนั้น ไม่เกี่ยวกับการใช้วัสดุในลักษณะที่ไม่ได้ถูกออกแบบมารองรับ หรือที่ไม่ได้อนุญาตไว้ หรือที่ไม่ได้เป็นไปตามคำสั่งของไทยเควสท์

ถ้าข้อเรียกร้องดังกล่าวประสบผลสำเร็จในการจำกัดการใช้วัสดุของลูกค้า ไทยเควสท์จะใช้ดุลพินิจในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) จัดการให้ลูกค้ามีสิทธิที่จะยังคงใช้วัสดุดังกล่าวต่อไป; (ข) ดัดแปลงวัสดุดังกล่าว (ถ้าทำได้) เพื่อไม่ให้วัสดุนั้นมีการละเมิด; (ค) ทดแทนวัสดุดังกล่าวด้วยฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ฯที่มีฟังก์ชั่นการทำงานคล้ายคลึงกัน  ทั้งนี้วัสดุทดแทนดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอันเป็นพื้นฐานสำคัญของบริการ หรือ; (ง) ถ้าการกระทำดังกล่าวข้างต้นไม่อาจเยียวยาได้ นำวัสดุดังกล่าวออกไปและคืนค่าบริการให้ลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าได้จ่ายแล้วสำหรับระยะเวลาหลังจากที่มีการนำวัสดุออก

ข้อเยียวยาแก้ไขที่ระบุในข้อ 3.5 นี้เป็นการเยียวยาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใดๆ ในข้อ 3.5

3.6   คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า (ก) วัสดุของบุคคลภายนอกเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของวัสดุดังกล่าว และไทยเควสท์ให้อนุญาตใช้ช่วงแก่ลูกค้า; (ข) บทบัญญัติต่างๆ ในข้อ 3 นี้เป็นประโยชน์แก่เจ้าของวัสดุที่เป็นบุคคลภายนอกด้วย; (ค) ลูกค้าจะต้องปกป้องวัสดุไม่ให้มีการทำซ้ำ เปิดเผยหรือใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และ; (ง) ในกรณีจำเป็นลูกค้าจะเข้าทำข้อตกลงต่างหากกับเจ้าของวัสดุบางรายที่เป็นบุคคลภายนอก

3.7   เงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้ให้ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ฯเท่านั้น: (ก) ไทยเควสท์ให้สิทธิลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์ฯ ณ สถานที่รับบริการ แบบมิใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนได้ ลูกค้าตกลงว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการปฏิบัติงานภายในของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ที่กำหนดเพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้น; (ข) ไทยเควสท์ให้สิทธิ์การใช้งานแก่ลูกค้าจนกว่าจะมีการบอกเลิกการรับบริการที่เกี่ยวข้อง; (ค) สัญญานี้จำกัดการใช้  การทำสำเนา การเผยแพร่ การแพร่สัญญาณ และการเผยแพร่ต่อซึ่งซอฟต์แวร์หรือการทำสำเนาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อการใช้งานส่วนตัว ตามลักษณะที่ได้รับอนุญาตโดยสอดคล้องกับข้อตกลงตามสัญญานี้เท่านั้น; (ง) ลูกค้าจะไม่อนุญาตให้ใช้ ให้ใช้ช่วง โอนสิทธิ์ ขาย ให้ เปลี่ยนมือ เปิดเผย แสดง หรือเปิดให้เข้าถึงซึ่งซอฟต์แวร์ หรือสำเนาและ/หรือบางส่วนของสำเนาแก่บุคคลภายนอกใดๆ หรือแก่สาธารณะ ลูกค้าจะไม่พยายามทำและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน ประมวลย้อนกลับ ประมวลซ้ำ ถอดแยก หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ห้ามมิให้ลูกค้าทำหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ในรูปแบบอื่นหรืองานดัดแปลงจากซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบอื่น เว้นแต่ผู้ให้อนุญาตจะอนุญาตไว้โดยเฉพาะเป็นลายลักษณ์อักษร; (จ) ลูกค้าอาจทำสำเนาของซอฟต์แวร์ได้ 1 สำเนา เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรองและกู้ข้อมูล และอาจถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังฮาร์ดดิสก์ โดยต้นฉบับจะต้องถูกเก็บไว้เพียงเพื่อประโยชน์ในการสำรองข้อมูลของลูกค้าเท่านั้น; (ฉ) ลูกค้ายอมรับว่าการละเมิดบทบัญญัติข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 3 นี้จะทำให้เกิดความเสียหายอันมิอาจแก้ไขได้แก่ผู้ให้อนุญาต และลูกค้าอาจถูกดำเนินคดีโดยกระบวนพิจารณาของศาลนอกเหนือจากสิทธิและการเยียวยาอื่นใดซึ่งมีอยู่ตามกฎหมายหรือตามหลักแห่งความยุติธรรม; (ช) ผู้ให้อนุญาตสงวนไว้ซึ่งสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดในหรือซึ่งมีต่อซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้มอบให้แก่ลูกค้าโดยแจ้งชัด

3.8   เมื่อไทยเควสท์ได้จัดหาวัสดุตามที่ไทยเควสท์แจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าสามารถนำไปปฏิบัติงานบนหรือร่วมกับฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ของลูกค้าได้  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า (ก) ลูกค้าอาจจะเพิ่มซอฟต์แวร์ในการใช้งานของลูกค้าเข้ากับวัสดุได้; (ข) ลูกค้าอาจเชื่อมอุปกรณ์พ่วงต่อ (เช่นเครื่องพิมพ์และโมเด็ม) เข้ากับวัสดุได้; (ค) แม้ว่าไทยเควสท์ต้องการให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความสามารถในการเข้ากันได้ (compatibility) แต่ไทยเควสท์ไม่อาจรับประกันได้ว่าวัสดุจะทำงานได้อย่างน่าพอใจกับฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าจัดหามา และ (ง) ลูกค้าตกลงว่าไทยเควสท์จะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับผลการปฏิบัติงานที่ถดถอยลงหรือความสูญเสียใด (รวมถึงการสูญเสียข้อมูล) หรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ลูกค้าเพิ่มหรือเข้าถึงวัสดุร่วมกับระบบ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไทยเควสท์ไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้

3.9   ไทยเควสท์อาจเพิ่มสมรรถนะของการโหลดดิสก์และหน่วยความจำของซอฟต์แวร์ฯของไทยเควสท์ (ไม่ว่าซอฟต์แวร์ฯดังกล่าวจะทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่ไทยเควสท์ หรือลูกค้าจัดหามา) ลูกค้าเข้าใจว่าการกระทำเช่นนี้อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่อยู่บนฮาร์ดแวร์เดียวกับที่ซึ่งไทยเควสท์ได้โหลดซอฟต์แวร์ฯของไทยเควสท์ไว้

3.10 ไทยเควสท์อาจใช้ดุลยพินิจอันสมเหตุสมผลในการพิจารณาทดแทนวัสดุ ด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานที่คล้ายคลึงกับวัสดุเดิม ทั้งนี้วัสดุทดแทนดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะอันเป็นพื้นฐานสำคัญของบริการ

 1. การสนับสนุน

4.1   ไทยเควสท์หรือผู้ที่ไทยเควสท์แต่งตั้งให้ทำการแทนเท่านั้นที่จะเป็นผู้ให้การสนับสนุน เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ไทยเควสท์สามารถให้การสนับสนุน ลูกค้าได้ เมื่อไทยเควสท์แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามสมควร ลูกค้าจะต้องดำเนินการให้ไทยเควสท์และ/หรือผู้ที่ไทยเควสท์แต่งตั้งให้ทำการแทนสามารถเข้าไปในสถานที่รับบริการได้ และจะให้ความร่วมมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น

4.2   การสนับสนุนที่ไทยเควสท์จะจัดให้ประกอบด้วย (ก) การจัดหาและการติดตั้งวัสดุ ณ สถานที่รับบริการ; (ข) การฝึกอบรมในระดับที่สมควรแก่ลูกค้าในการใช้วัสดุ; (ค) การนำออก หรือเคลื่อนย้ายวัสดุตามที่ลูกค้าร้องขอ; (ง) การสนับสนุนแบบออนไลน์สำหรับบริการ ตามที่สามารถดำเนินการได้; (จ) การบำรุงรักษา; (ฉ) การปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อเพิ่มสมรรถนะของการบริการ และ (ช) การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ตามที่สามารถดำเนินการได้

4.3   การบำรุงรักษาที่รวมอยู่ในค่าบริการ จะอยู่ในระหว่างเวลาทำการปรกติของไทยเควสท์ การให้การบำรุงรักษานอกเวลาทำการปรกติของไทยเควสท์ อาจจะมีค่าใช้จ่ายฯเพิ่ม

4.4   คู่สัญญาย่อมจะได้ประโยชน์ร่วมกันในกำหนดขอบเขตการบำรุงรักษาที่รวมอยู่ในค่าบริการให้ชัดเจน  ซึ่งค่าบริการจะไม่รวมถึง: (ก)  การบำรุงรักษาอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อ หรือการใช้งานผิดประเภทซึ่งไม่ได้เกิดจากไทยเควสท์; (ข) การบำรุงรักษาอันเป็นผลมาจากความขัดข้องของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ หรือสาเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการใช้ตามปกติตามคู่มือการใช้ของไทยเควสท์; (ค) การบำรุงรักษาอันเป็นผลมาจากความพยายามในการซ่อมแซม ให้บริการ เคลื่อนย้าย หรือปรับเปลี่ยนวัสดุโดยบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานของไทยเควสท์หรือผู้ที่ไทยเควสท์แต่งตั้งให้ทำการแทน; (ง) การบำรุงรักษาวัสดุรุ่นเก่า ในขณะที่มีการส่งมอบรุ่นปัจจุบันให้แก่ลูกค้าแล้ว หรือการบำรุงรักษาวัสดุรุ่นปัจจุบันที่ประกอบด้วยส่วนที่ถูกดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต; (จ) การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง; (ฉ) การบำรุงรักษาของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ และการบำรุงรักษาที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ไทยเควสท์ไม่ได้เป็นผู้จัดหาให้; (ช) การบำรุงรักษาอันเกิดจากการใช้งานหนักเกินไปของเครือข่ายหรือฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกิดจากไทยเควสท์; (ซ) การให้บริการยังสถานที่รับบริการตามที่ลูกค้าร้องขอ โดยไม่มีความผิดปรกติ บกพร่อง หรือความขัดข้องอันเกิดจากวัสดุ

4.5   ไทยเควสท์ไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้การบำรุงรักษาเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุในข้อ 4.4 แม้ว่าไทยเควสท์อาจจะดำเนินการดังกล่าวตามดุลยพินิจของไทยเควสท์และตามที่ลูกค้าร้องขอตามอัตราค่าบริการปัจจุบันของไทยเควสท์

4.6   ไทยเควสท์อาจจะปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น ไทยเควสท์จะใช้ความพยายามตามสมควรที่จะ (ก) ดำเนินการปรับเปลี่ยนดังกล่าวโดยให้ลูกค้าได้รับความไม่สะดวกน้อยที่สุด และ (ข) ดำเนินการปรับเปลี่ยนดังกล่าวในระหว่างเวลาปฏิบัติงานปกติ และทำให้การดัดแปลงดังกล่าวมีระดับผลการปฏิบัติงานที่คล้ายคลึงอย่างมากหรือดีขึ้นจากวัสดุ ภายใต้ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

4.7   ไทยเควสท์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนดังต่อไปนี้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง (ก) ไม่น้อยกว่า 90 วัน สำหรับการปรับเปลี่ยนที่กำหนดให้ลูกค้าต้องแก้ไขซอฟต์แวร์ของลูกค้าและ (ข) ไม่น้อยกว่า 180 วัน สำหรับการปรับเปลี่ยนที่กำหนดให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าดังกล่าว ลูกค้าตกลงว่าไทยเควสท์จะทำให้การปรับเปลี่ยนดังกล่าว เว้นแต่ลูกค้าจะแจ้งให้ไทยเควสท์ทราบว่าลูกค้าไม่ต้องการรับการปรับเปลี่ยนนั้น ซึ่งในกรณีนี้ให้ใช้ข้อ 4.4 (ง) บังคับ

4.8   ลูกค้าตกลงว่า (ก) การให้การบริการที่มีสมรรถนะดีขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับฮาร์ดแวร์ หรือระบบปฏิบัติการ ที่ไทยเควสท์จัดหาให้ อาจมีการเพิ่มค่าบริการสำหรับบริการดังกล่าว และ (ข) อาจมีความจำเป็นเป็นครั้งคราวที่ลูกค้าจะต้องยกระดับฮาร์ดแวร์ โปรแกรมการทำงาน (applications) และ/หรือระบบปฏิบัติการเครือข่ายของลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายของลูกค้าเอง เพื่อคงความเข้ากันได้ของ ฮาร์ดแวร์ โปรแกรมการทำงาน และ/หรือระบบปฏิบัติการเครือข่ายดังกล่าว กับวัสดุ

4.9   ไทยเควสท์อาจดำเนินการให้ลูกค้ามีซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ด้วยการโหลดแบบดาวน์ไลน์ (down-line loading) ในการทำเช่นนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าไทยเควสท์อาจจะมีการอัปโหลด (upload) ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับเครือข่ายของลูกค้า ไทยเควสท์สัญญาที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับตามข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความลับตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้

4.10 ไทยเควสท์อาจได้รับข้อมูลการให้สิทธิจากซอฟต์แวร์ฯที่ตั้งอยู่ ณ สถานที่รับบริการของลูกค้าเป็นครั้งคราว โดยไทยเควสท์จะทำรายงานสรุปการให้สิทธิ และให้รายงานดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการข้อมูลเป็นรายเดือนหรือเมื่อได้รับการร้องขอ

4.11 โดยการร้องขอของลูกค้า ไทยเควสท์หรือตัวแทนผู้มีอำนาจหรือผู้แทนของไทยเควสท์อาจเข้าถึงซอฟต์แวร์ฯ ทั้งทางไกลหรือโดยตรง ณ สถานที่รับบริการของลูกค้าเพื่อที่จะให้การสนับสนุน (ซึ่งรวมถึง การติดตั้ง การจัดเตรียม การแก้ปัญหา และการดำเนินงานด้านสารสนเทศ)

 1. การเริ่มต้นและระยะเวลาของข้อตกลง

5.1   ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ออกให้แก่ลูกค้า

 1. ค่าใช้จ่าย

6.1   ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่าย ตามแต่กรณีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้: (ก) ค่าติดตั้ง เคลื่อนย้าย และถอนการติดตั้ง; (ข) ค่าใช้จ่ายสำหรับรายการสนับสนุนรายการหนึ่งรายการใดโดยเฉพาะ; (ค) ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร; (ง) ค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูลฯ ซอฟต์แวร์ฯ และ/หรือการให้บริการอื่นๆ ที่จัดให้โดยผู้ให้ข้อมูลรายใดๆ และบุคคลภายนอกอื่น พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารงานใดๆ โดยไทยเควสท์ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการนั้น; (จ) ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการเสริมที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้; (ฉ) ภาษีอากรทั้งหลาย ที่ต้องชำระเกี่ยวกับการบริการ (รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่รวมภาษีเงินได้ของไทยเควสท์) ทั้งนี้หลังจากที่มีการชำระภาษีอากรดังกล่าวแล้ว จำนวนเงินที่ไทยเควสท์ได้รับจะไม่น้อยกว่าค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่อ้างถึงในข้อ 6.1 นี้

6.2    ไทยเควสท์จะพยายามแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 6.1 แต่ลูกค้าตกลงว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถ้าไทยเควสท์ต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายที่บุคคลภายนอกเป็นผู้กำหนด

6.3    ให้ชำระค่าบริการสำหรับแต่ละบริการที่ได้รับนับจากวันที่มีการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นครั้งแรก ไทยเควสท์จะออกใบแจ้งหนี้สำหรับค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในใบแจ้งหนี้ให้ชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส

6.4   ไทยเควสท์จะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยพลันถึงการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับบริการทางเลือกในข้อ 6.1 (จ) ลูกค้าตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่ปรับแล้วนับจากวันที่การปรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีผล

6.5   แม้จะมีข้อ 6.4 กำหนดไว้ ไทยเควสท์ตกลงจะไม่ปรับหรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกันตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินที่ออกให้ลูกค้า

 1. การบอกเลิกข้อตกลง

7.1   คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจบอกเลิกข้อตกลงทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการส่งหนังสือบอกกล่าว ถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดหน้าที่ในส่วนที่เป็นเป็นสาระสำคัญตามข้อตกลง และไม่แก้ไขการละเมิดหน้าที่ดังกล่าว (ถ้าสามารถแก้ไขได้) ภายใน 72 ชั่วโมง ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายละเมิดหน้าที่ตามข้อ 3.7 และภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือร้องขอให้แก้ไขความผิดจากคู่สัญญา ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดละเมิดหน้าที่ตามข้อตกลงอื่นใด

7.2   คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวถ้า (ก) คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการกับเจ้าหนี้; (ข) มีคำสั่งให้มีการเลิกกิจการของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง; (ค) มีการลงมติที่มีผลให้มีการเลิกกิจการของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ซึ่งมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบรวมกิจการหรือการฟื้นฟูกิจการตามข้อกำหนดที่คู่สัญญาฝ่ายแรกให้ความเห็นชอบ (การให้ความเห็นชอบดังกล่าวจะต้องไม่ถูกระงับโดยไม่มีเหตุผล); หรือ (จ) มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้จัดการ ผู้ทำแผน หรือผู้บริหารแผนให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

7.3   นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ถ้าลูกค้าฝ่าฝืนข้อตกลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ไทยเควสท์อาจระงับการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนทันที โดยไม่มีการคิดเบี้ยปรับจนกว่าการฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข

7.4   ไทยเควสท์อาจยกเลิกการบริการทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามสมควร ถ้าการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น (ก) ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างไทยเควสท์กรุ๊ปกับบุคคลภายนอก และข้อตกลงดังกล่าวถูกเปลี่ยนแปลงหรือบอกเลิกด้วยเหตุผลใดๆ หรือถูกละเมิดโดยบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผลให้ไทยเควสท์ไม่สามารถให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ต่อไป ตามข้อกำหนดที่ไทยเควสท์ยอมรับได้ว่าสมเหตุสมผล หรือ (ข) กลายเป็นสิ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อกฎ ระเบียบ แนวทาง หรือการร้องขอของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับใดๆ

7.5   นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ถ้าไทยเควสท์เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ลูกค้าอาจยุติหรือระงับการชำระค่าใช้จ่ายให้แก่ไทยเควสท์จนกว่าการละเมิดนั้นจะได้รับการแก้ไข

7.6   ไทยเควสท์อาจยุติการให้บริการโดยส่งหนังสือบอกกล่าว 6 เดือนล่วงหน้า ถ้าไทยเควสท์ถอนบริการจากประเทศอันเป็นที่ตั้งของสถานที่รับบริการ

7.7   ถ้าข้อ 7.4 หรือข้อ 7.5 ใช้บังคับ ไทยเควสท์จะคืนเงินค่าบริการในส่วนที่ได้ชำระไว้ล่วงหน้าสำหรับส่วนของบริการที่ถูกยกเลิกให้แก่ลูกค้า

7.8   เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาหรือเมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงทั้งหมดหรือบางส่วน ลูกค้าจะต้องลบทิ้งซอฟต์แวร์ฯและข้อมูลฯใดๆที่อยู่ในบริการที่ถูกบอกเลิกออกทั้งหมด และถ้าไทยเควสท์ร้องขอลูกค้าจะรับรองว่าได้มีการลบทิ้งดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

7.9   ลูกค้าตกลงว่าภายใน 6 เดือนหลังจากการบอกเลิกข้อตกลง ไทยเควสท์ย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงสถานที่รับบริการไม่ว่าในเวลาใดระหว่างเวลาทำการ เพื่อที่จะนำออกวัสดุและเพื่อยืนยันการลบทิ้งซึ่งซอฟต์แวร์และข้อมูลฯใดๆ

7.10 ข้อผูกพันต่อไปนี้จะยังคงใช้บังคับอยู่ต่อไปหลังจากการบอกเลิกข้อตกลง (ก) การสละข้อเรียกร้อง การชดใช้ค่าเสียหายแทน และข้อจำกัดทั้งปวงเกี่ยวกับบริการต่างๆ และ (ข) การรักษาความลับตามข้อ 10

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

8.1   ลูกค้าตระหนักและตกลงว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในซอฟต์แวร์ฯและ การทำซ้ำ การแก้ไข การเพิ่มสมรรถนะ และการปรับเปลี่ยน หรือวัสดุอื่นใดที่ให้แก่ลูกค้านั้น (1) เป็นทรัพย์สินของไทยเควสท์ หรือทรัพย์สินซึ่งไทยเควสท์ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือได้รับมอบอำนาจให้ใช้และอนุญาตให้ใช้ช่วงอย่างถูกต้อง และ (2) ให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นความลับ

8.2   ลูกค้าไม่มีสิทธิในลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือสิทธิอื่นใดในบริการ สารสนเทศ หรือวัสดุซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิที่เกิดจากการใช้สิทธิและ/หรือข้อผูกพันของลูกค้า และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวที่แจ้งสิทธิดังกล่าวต่อลูกค้าตลอดจนกฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิดังกล่าวนั้น ลูกค้ายอมรับและตกลงว่า ไทยเควสท์ ผู้ให้ข้อมูล และ/หรือ ผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอก แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีสิทธิและเป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าว

8.3   ลูกค้าตกลงว่าตามเงื่อนไขของการใช้บริการต่างๆ ลูกค้าจะไม่อ้างลิขสิทธิ์หรือรูปแบบอื่นใดของสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินในงานที่สร้างสรรค์ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานและความสามารถของบริการต่างๆ โดยไม่คำนึงว่ากฎหมายที่ใช้บังคับจะเป็นอย่างอื่น

8.4   ลูกค้าจะไม่ลบออกหรือปกปิดซึ่งลิขสิทธิ์หรือคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของที่ปรากฎอยู่ในบริการ

 1. ความรับผิด

9.1   แม้ว่าไทยเควสท์จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้การบริการมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตามไทยเควสท์กรุ๊ป ผู้ให้ข้อมูล รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ ตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และบุคคลภายนอกอื่นที่เป็นผู้จัดหา ไม่อาจรับประกันความถูกต้องและความเชื่อถือได้และปฏิเสธความรับผิด (ไม่ว่าโดยละเมิดหรือโดยสัญญาหรืออื่นๆ) สำหรับการสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง การตกหล่น และความผิดพลาดของข้อมูลฯ หรือสำหรับความเสียหายในการรับส่งข้อมูลฯ ซึ่งส่งผลต่อความล้มเหลวในการให้บริการ เว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อ 9.2

9.2   ไทยเควสท์รับผิดเพียงเฉพาะ (ก) การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากการจงใจประพฤติโดยมิชอบของไทยเควสท์; (ข) การสูญเสียหรือความเสียหายต่อสภาพของสถานที่รับบริการ ที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากการจงใจประพฤติโดยมิชอบของไทยเควสท์ และ (ค) การสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงอื่นใดที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากการจงใจประพฤติโดยมิชอบของไทยเควสท์

9.3   เว้นแต่จะได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลง ให้ยกเว้นเงื่อนไขไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย คำรับรองหรือคำสัญญา ไม่ว่าจะโดยปากเปล่าหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎหมายหรือตามข้อเท็จจริง รวมถึงคำรับรอง และรวมถึงคำรับรองการรับประกันเรื่องการใช้ที่สมคุณภาพและประโยชน์ตามความมุ่งหมายโดยเฉพาะ

9.4   ลูกค้าจะต้องไม่ดำเนินการเรียกร้องใดๆ ต่อไทยเควสท์ หรือสมาชิกของไทยเควสท์กรุ๊ป หรือผู้ให้ข้อมูล หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่เป็นผู้จัดหา สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายโดยฉพาะ หรือความเสียหายต่อเนื่อง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อตกลงหรือจากให้บริการ

9.5   หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะต้องชดใช้ไทยเควสท์สำหรับค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับวัสดุ นอกจากความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือจากการจงใจประพฤติโดยมิชอบของไทยเควสท์

9.6   หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะต้องชดใช้ไทยเควสท์สำหรับความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับข้อเรียกร้อง การฟ้องร้องคดีโดยบุคคลภายนอกต่อไทยเควสท์เกี่ยวกับการใช้หรือการเข้าถึงข้อมูลฯที่ลูกค้าเป็นผู้นำมาให้แก่บริการดังกล่าว

9.7   ลูกค้าจะต้องชดใช้ไทยเควสท์สำหรับความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับข้อเรียกร้องหรือการฟ้องร้องคดีอันเกิดจากการที่ลูกค้าอนุญาตให้มีการเข้าถึงหรือ แจกจ่ายข้อมูลฯภายในหรือนอกสถานที่รับบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การดำเนินการผ่านอินเตอร์เน็ตสาธารณะ (public internet) และ/หรืออินทราเน็ต (intranet)) เกินกว่าสิทธิที่ทางไทยเควสท์ได้ให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะ

9.8   ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตและยกเว้นความรับผิดในข้อ 9.2 (ก) ในทุกกรณี ความรับผิดของไทยเควสท์ตามข้อตกลงนี้จะไม่เกิน เกินความเสียหายที่แท้จริงที่พิสูจน์ได้โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุหรือรูปแบบของการฟ้องร้อง

9.9   ลูกค้าตกลงว่าข้อ 9 นี้ใช้บังคับได้โดยและเพื่อประโยชน์ของ สมาชิกของไทยเควสท์กรุ๊ป ผู้ให้ข้อมูล และผู้จัดหาที่เป็นบุคคลภายนอกอื่น

 1. การรักษาความลับ

10.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยอมรับว่าข้อมูลฯ อันมีลักษณะเป็นความลับทางด้านธุรกิจของฝ่ายหนึ่งอาจถูกเปิดเผยให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบหรือปรากฎให้รับรู้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกผู้ใดหากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่าย และจะไม่ใช้สารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดๆ นอกจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้เท่านั้น

10.2 ข้อผูกพันเกี่ยวกับการรักษาความลับนี้จะไม่ใช้บังคับกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทั่วไป ซึ่งมิได้เกิดจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของฝ่ายที่รับข้อมูล หรือเป็นที่ทราบของฝ่ายรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีข้อผูกพันในการรักษาความลับ หรือตามที่กำหนดให้เปิดเผยตามกฎหมาย คำสั่งศาลหรือคำร้องขอของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ

10.3 ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตราบเท่าที่ข้อมูลยังคงมีค่าในเชิงพาณิชย์

10.4 คู่สัญญาจะไม่จัดให้มีการประกาศทางสาธารณะ การแถลงข่าว การสื่อสาร หรือการเวียนหนังสือ (เว้นแต่ตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนดไว้) โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ซึ่งความยินยอมดังกล่าวจะไม่ถูกปฏิเสธโดยปราศจากเหตุผลอันควร

 1. บททั่วไป

11.1 (ก)  หนังสือบอกกล่าว/การแจ้งทั้งหลายตามข้อตกลงนี้ จากไทยเควสท์ถึงลูกค้า ให้ประกาศไว้ในเวปไซต์ www.thaiquest.com หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ e-mail ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในใบสมัคร จากลูกค้าถึงไทยเควสท์ตามที่อยู่บริการตามที่ระบุใน เวปไซต์ www.thaiquest.com; (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของตนเพื่อประโยชน์ในการรับหนังสือบอกกล่าว/การแจ้งตามข้อตกลงนี้โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นหนังสืออย่าง 15 วันล่วงหน้า; (ค) ให้ถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าว/การแจ้งเมื่อครบ 3 วันทำการหลังจากได้มีการส่งหรือตามหลักฐานการส่งถ้าได้รับก่อน 3 วัน

11.2 ไทยเควสท์อาจโอนสิทธิหรือข้อผูกพันตามข้อตกลงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ให้กับบริษัทร่วม (associate company) หรือบริษัทที่สืบทอดสิทธิ (successor company) ของไทยเควสท์ในเวลาใดๆ ก็ตาม

11.3 ให้ข้อตกลงนี้เป็นไปและตีความตามกฎหมายไทย คู่สัญญายินยอมอยู่ภายใต้เขตอำนาจซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแพ่ง

11.4 ในกรณีที่พบว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงที่มิใช่ข้อสาระสำคัญไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนของข้อตกลงนั้นย่อมไม่มีผลกระทบกับความสมบูรณ์ตามกฎหมายและการใช้บังคับของส่วนที่เหลือ

11.5 ถ้าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่าช้าหรือไม่ใช้สิทธิ หรือไม่ดำเนินการเยียวยาใดๆ ตามข้อตกลงไม่ถือว่าคู่สัญญาฝ่ายนั้นๆ สละสิทธิ หรือสละการเยียวยาแต่อย่างใด

11.6 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันอันเกิดจาก พฤติการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล ในกรณีที่พฤติการณ์ดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องเกินกว่า 3 เดือน คู่สัญญาอาจยกเลิกบริการที่ได้รับผลกระทบทันที โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ

11.7 ลูกค้าตกลงว่าไทยเควสท์ ผู้ให้ข้อมูล และตัวแทนของไทยเควสท์ มีสิทธิเข้าไปในสถานที่รับบริการในระหว่างเวลาทำการของลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าลูกค้าได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือไม่  ในระหว่างการตรวจสอบดังกล่าว ไทยเควสท์ ผู้ให้ข้อมูล และตัวแทนของไทยเควสท์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดอันสมควรของลูกค้าเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ

 1. ข้อตกลงทั้งสิ้น

12.1 ข้อตกลงนี้จะแทนที่ “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอสเพน” ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาก่อนหน้านี้ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการต่างๆ และใช้บังคับกับบริการที่ไทยเควสท์ได้จัดหาให้แก่ลูกค้าแล้ว

12.2 ข้อตกลงนี้ถือเป็นความเข้าใจทั้งหมดของไทยเควสท์กับของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการ ในการเข้าทำข้อตกลง ลูกค้าไม่ได้อาศัยคำรับรองหรือคำยืนยันใดๆ (ยกเว้นในกรณีของการฉ้อฉล) ของไทยเควสท์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้