Share this:

📖 วิเคราะห์กราฟประจำสัปดาห์ โดย อาจารย์ ช.โชติวงศ์

📊 จากภาพ SET ในระดับ Quarter จะเห็นได้ว่า SET เข้าใกล้ยอดสูงสุด 1789 เข้าไปทุกที ⛰️

📌 หากเทียบกับอดีตก่อนเกิดวิกฤต “ต้มยำกุ้ง” MACD ของ SET ระดับ Quarter ขึ้นต่อเนื่องมาประมาณ 10ปี พอถึงยอด 1789 SET ก็พักตัววิ่งออกข้างประมาณ 5ปี แล้วเลือกทางลง เกิดวิกฤต “ต้มยำกุ้ง” 💥

📌 จนมาถึงปี ค.ศ. 2004 MACD ของ SET ระดับ Quarter ตัดเหนือ 0 พลิกเป็นขาขึ้นต่อเนื่องมาถึง2013 (ประมาณ 10ปี) แล้ว SET ก็พักตัววิ่งออกข้างจนถึงปัจจุบัน (ประมาณ 4ปี) แล้วทำท่าจะเลือกทางขึ้น ซึ่งนักเทคนิคทำนายกันว่าจะเป็น SUPER BULL ขาขึ้นรอบใหญ่ 📈

✳️ หากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของไทย เป็นไปได้ด้วยดี เป้าหมาย 2000 จุด ของ SET อาจจะมาเร็วกว่าที่เราคาดคิ