Stock Workshop เตรียมพร้อมก่อนเทรด กับ Aspen (เชียงใหม่)

  วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9:00 – 15:00 น.

ฟรี !! Workshop ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง

  • ปูพื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และวิเคราะห์กราฟเทคนิค
  • สแกนหุ้นเด่นด้วย Market Screener
  • Workshop สร้างกลยุทธ์การลงทุนด้วย Aspen

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สำรองที่นั่ง / สอบถามข้อมูล โทร. 063-201-5638 / 063-201-5618
📩 Email: helpdesk@thaiquest.com