Activites (TH)

Aspen จัดอบรม Stock Workshop ณ จังหวัดขอนแก่น

ผ่านไปด้วยดีกับการอบรม Stock Workshop ณ จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยในงานนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนบริเวณใกล้เคียงทั้งขอนแก่น อุบลราชธานี ที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อเข้าความรับฟังการอบรมในครั้งนี้

ไม่เพียงแต่การอบรมให้กับนักลงทุน Aspen เรายังตั้งใจไปให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Aspen for Browser กับอาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต