สัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยกระจุกตัว มีโอกาสแกว่งตัวขาขึ้น

 หุ้นที่มีสัญญาณเส้นค่าเฉลี่ยกระจุกตัว มีโอกาสแกว่งตัวขาขึ้น

 เงื่อนไข:
Convergence of MultiPle EMA (5, 10, 25, and 75 Days)

 EMA = Exponential Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนั

 หลักวิเคราะห์ เครื่องมือ EMA น้อยวัน, EMA มากวัน
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาขึ้น(Golden Cross) ราคา มีค่ามากกว่า MultiPle EMA
 แสดงสัญญาณ แนวโน้มขาลง(Dead Cross) ราคา มีค่าน้อยกว่า MultiPle EMA