หุ้นที่มีปริมาณการซื้อขาย โดดเด่นเมื่อเทียบกับ 5 วันที่ผ่านมา

เงื่อนไข: Volume > Avg 5 Day

 VOLUME คือ ปริมาณการซื้อขายของหุ้น หรือจำนวนหุ้นที่ซื้อขายกันในวันนั้น 

 AVG 5 DAY คือ ค่าเฉลี่ยของปริมาณการซื้อขายหุ้น 5 วันที่ผ่านมา

 เมื่อนำทั้ง 2 ข้อมูลมาวิเคราะห์ จะมีความสัมพันธ์กับราคาดังนี้

① กรณีราคาปรับตัวขึ้น 
– ราคาปรับตัว  และ Volume ก็  และ มีค่ามากกว่า Avg 5 Day = ราคาขึ้นแบบมีพลัง มีโอกาสขึ้นได้ต่อ
– ราคาปรับตัว  แต่ Volume  และ มีค่าน้อยกว่า Avg 5 Day = ราคาขึ้นแบบอ่อนแรง มีโอกาสขึ้นได้อีกไม่มาก
– ราคาปรับตัว  มานาน ต่อมา Volume ก็  อย่างมาก = ราคาอาจใกล้สิ้นสุดการขึ้น
– ราคาปรับตัว  ถึงยอดเดิมแต่ Volume ปัจจุบันน้อยกว่า Volume ยอดเก่า = คัดค้านการขึ้นต่อของราคา ราคาอาจปรับตัวลง

② กรณีราคาปรับตัวลง 
– ราคาปรับตัว  และ Volume ก็  และ มีค่ามากกว่า Avg 5 Day = ราคาลงแบบมีพลัง มีโอกาสลงได้อีก
– ราคาปรับตัว  แต่ Volume  และ มีค่าน้อยกว่า Avg 5 Day = ราคาลงตามปกติ
– ราคาปรับตัว  มานาน ต่อมา Volume ก็  อย่างมาก = ราคาอาจใกล้สิ้นสุดการลง
– ราคาปรับตัว  ถึงฐานเดิมแต่ Volume ปัจจุบันน้อยกว่า Volume ฐานเก่า = คัดค้านการลงต่อของราคา ราคาอาจปรับตัวขึ้น