หุ้นที่มีสัญญาณเกิด Gap กระโดดขึ้น

 หุ้นที่มีสัญญาณเกิด Gap กระโดดขึ้น

เงื่อนไข:
Gap Up

 หลักวิเคราะห์ Gap Price
 Gap Up เมื่อ ราคามีการเปิดกระโดดขึ้น จนเกิดช่องว่าง มีโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัวขึ้นต่อ
 Gap Down เมื่อ ราคามีการเปิดกระโดดลง จนเกิดช่องว่าง มีโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัวลงต่อ

 การวิเคราะห์ด้วยสัญญาณการเกิด Gap หรือ Gap Analysis มีการแยกประเภทของ Gap ไว้เป็น 4 ประเภท คือ

1. Common Gap หรือ Area Gap
2. Breakaway Gap
3. Continuation Gap หรือ Runaway Gap
4. Exhaustion Gap